مذاکره صلح با فلسطینی ها را جهت مقابله با ایران

مذاکره صلح با فلسطینی ها را جهت مقابله با ایران

اسرائیل مذاکره صلح با فلسطینی ها را جهت مقابله با ایران آغاز می کند