سرنوشت رهبران جنبش سبز “ذیل اراده” خامنه ایست

سرنوشت رهبران جنبش سبز “ذیل اراده” خامنه ایست

بحث بررسی رفع حصر از میرحسین موسوی٬‌مهدی کروبی و زهرا رهنورد در شورای عالی امنیت ملی٬ هم‌چنان در میان رسانه‌ها ادامه دارد. مشاور حقوقى ميرحسين موسوى در گفتگو با روز، هرگونه تصميم در اين باره را “در ذیل اراده آقای خامنه‌ای” مى داند.