«احمدی‌نژاد با ظهور امام زمان بازمی‌گردد» – سهند خوانساری – ۰۳/تير/۱۳۹۲

سخنگوی دولت گفت: «احمدی‌نژاد در رجعتی دیگر، همراه با امام عصر حکومتی مطلوب را پیگیری خواهد کرد.»