پایان اصولگرایی

پایان اصولگرایی

اصولگرایی

 

احسان مهرابی- اصولگرایان پس از مرزبندی با حامیان افراطی رهبری، یا باید به بازسازی خود در قالب‌های نوین روی آورند یا از پیروزی در انتخابات آینده چشم بپوشند.