برگزاری نشست فعالان زن در تهران: «چالش‌ها و چشم‌اندازهای فعالیت‌های مدنی زنان»

برگزاری نشست فعالان زن در تهران: «چالش‌ها و چشم‌اندازهای فعالیت‌های مدنی زنان»

برگزاری نشست فعالان زن در تهران: «چالش‌ها و چشم‌اندازهای فعالیت‌های مدنی زنان»

کنشگران داوطلبروز پنجشنبه چهاردهم آذرماه نشستی با موضوع بررسی «چالش ها و چشم اندازهای فعالیت های مدنی زنان» با حضور جمعی از فعالان حقوق زنان برگزار گردید. بنا بر گزارش تارنمای تغییر برای برابری، برنامه از دو پنل تشکیل می شد که در پنل اول «چالش های فعالیت مدنی زنان» و در پنل دوم « چشم انداز فعالیت مدنی