تعیین و توضیح یک استراتژی برای گذار سیاسی

تعیین و توضیح یک استراتژی برای گذار سیاسی

حسن شریعتمداری
لینک:http://bit.ly/JLbzab

در این قسمت با این مفاهیم آشنا می‌شوید:

– تعریف استراتژی
– استراتژی های گذار کدامند؟
– استراتژی انقلابی
– استراتژی رفرم
– راهبردهای مختلط
– انواع دیگر استراتژی گذار