‎ارزش انسان از نگاه وزیر دادگستری‎.

وزیر دادگستری روحانی: ارزش انسان در اسلام بر اساس قیمت گوسفند، گاو و شتر است
http://youtu.be/vAlTXHU4zPQ