خانم! آقا! بچه می خری؟

رواج بی سابقه پدیده “فرزند فروشی” در ایران

خانم! آقا! بچه می خری؟

پس از سال ها رواج “کلیه فروشی” در بین اقشار بی بضاعت جامعه ایران، حالا پدیده جدیدی به نام “فرزند فروشی” درحال تبدیل شدن به الگوی غالب، جهت فرار از فقر و گرسنگی است.