بازار پررونق هنر در سال ۲۰۱۴

در سال ۲۰۱۴ خرید و فروش آثار هنری پررونق بود. حراجی کریستی در مجموع ۱/۱۶ میلیارد دلار فروش کرد. حراجی ساتبی۱/۰۲ میلیارد دلار. هر دو این حراجی‌ها در دبی هم بازار هنر را در اختیار دارند. فقط در شب ۱۲ نوامبر حراجی کریستی ۸۵۲/۹ میلیون دلار فروش داشت. هشت درصد از این مبالغ هنگفت به جیب دلالان آثار هنری می‌رود. یک درصد سهم هنرمند است.

بازار پررونق هنر در سال ۲۰۱۴

حراج آثار هنری مدرن و معاصر ایرانی و ترک که در ماه اکتبر در شعبه دوبی حراج کریستی انجام شد، فروشی معادل ۱۲/۵ میلیون دلار را به ثبت رساند.