۱۳تون مبارک. در این سال جدید ۸ کار یادتان نرود

۱۳تون مبارک در این سال جدید۸کار یادتان نرود

HDVASEhwthJQCyV-800x450-noPad

۱۳تون مبارک. در این سال جدید۸کار یادتان نرود

۶۴۹ امضا کننده دادخواست حمایت از نسرین ستوده. اگر امضا نکردید، امضا کنید. اگر امضا کردید، منعکس کنید.
https://www.change.org/p/nasrin-sotudeh-call-to-action

۳۵ رای مثبت. پیام نسرین ستوده به تلاشگران برای حق کار دگراندیشان بخوانید و در بالاترین رای دهید
https://www.balatarin.com/permlink/2015/3/22/3827897

۲۱۴ عضو فیسبوک پیج انگلیسی‌ جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران
https://www.facebook.com/USRHR

۱۰۵۳ عضو فیسبوک پیج فارسی جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران
https://www.facebook.com/groups/139009452796384

۱۳۵ عضو فیسبوک پیج فارسی انجمن جمهوریخواهان ایران در واشنگتن دی سی
https://www.facebook.com/groups/1547446228853638/

۴۳۴ امضا – به دادخواست عفو بین‌الملل در حمایت از بهاره هدایت رفته و آن را امضا کنید
https://www.change.org/p/ali-khamenei-bahareh-hedayat-shoul…

۳۴۷ عضو – به کارزار “حق کار، حق دگراندیشان” رفته و عضو شوید
https://www.facebook.com/pages/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86/931043263607300?fref=nf
۱۱۳۷امضا – به دادخواست آزادی مهدی خدایی رفته و اگر امضا نکردید، امضا کنید. اگر امضا کردید، منعکس کنید.
https://www.change.org/p/free-mehdi-khodaei