نسرین ستوده: نمی توانند به سکوت وادارمان کنند

نسرین ستوده: نمی توانند به سکوت وادارمان کنند

[مصاحبه کريس برنز با نسرين ستوده]
از سایت عصر برابری آی تی یو سی

نسرين ستوده وکيل و فعال حقوق بشری ايرانی بيش از شش ماه است که دراعتراض به تعليق پروانه وکالتش توسط کانون وکلای ايران، و برای دفاع از حق کار، در مقابل کانون وکلای ايران تحصن کرده است . کانون وکلای ايران ازماه اکتبر سال گذشته خانم ستوده را به محروميت از اشتغال به وکالت دادگستری, به مدت پنج سال (سه سال صحيح است) محکوم کرده است.