فارغ بودن زکفر و دین

 

بدا به حال ما ایرانیان که هزار سال از شاعر خویش عقب افتاده ایم!
شاعری که گفته بود :
می خوردن و شاد بودن آئین من است
فارغ بودن زکفر و دین ، دین من است
………………. (این مصرع را یکبار دیکر و صد بار دیگر بادقت تمام بخوان!)
گفتم به عروس دهر کابین تو چیست؟
گفتا : دل خرّم تو کابین من است !
پس چه غلطی می کردیم در این 1000 سال که امروز منتظریم تا آخوند ها نعلینشان را برای لحظه ای از روی گــُردۀ ما بردارند تا دزدانه لبخندی بزنیم؟
باایرانیت و با انسانیت توچه رفته است ای ایرانی؟