موج تغییر به شورای نگهبان هم خواهد رسید؟ – حسین محمدی – سه شنبه ۱۸ تير ۱۳۹۲

موج تغییر به شورای نگهبان هم خواهد رسید؟

آیا شورای نگهبان در آستانه تشکیل دولت جدید با تغییراتی رو به روست؟ این سئوالی است که این روزها در محافل سیاسی به گوش می‌رسد. مدت زمان عضویت برخی از اعضای شورای نگهبان به اتمام رسیده است و این احتمال نیز وجود دارد که تغییراتی در این شورا رخ دهد.