۱۸ تیر ۹۲ و موقعیت متضاد جنبش دانشجویی- ۱۸/تير/۱۳۹۲ – علی افشاری

اگر روحانی ۹۲ در مواجهه با جنبش دانشجویی طریقی مشابه روحانی ۷۸ را بپیماید آنگاه تجربه ۱۸ تیر دستمایه گران‌سنگی است تا دانشجویان به آن متوسل شوند تا سنگر مقاومت در برابر استبداد در دانشگاه‌ها حفظ شود.