صباح یزدی و محمد یزدی به خبرگان راه نیافتند و جنتی هم در ردیف شانزدهم