تدبير دولت ‘اميد و تدبير’ حتى اميد آرميدن خاكستر اين انسان در ايران را نيز از بازماندگانش گرفت!

تدبير دولت ‘اميد و تدبير’ حتى اميد آرميدن خاكستر اين انسان در ايران را نيز از بازماندگانش گرفت! Sepidedam خانواده …