مجلس ترحیم و بزرگداشت مرحوم راد در ویرجینیا

مجلس ترحیم و بزرگداشت مرحوم  راد در ویرجینیا

۱۵۴۶۲۲۸_۹۹۸۸۹۷۵۶۶۷۹۰۴۱۰_۶۴۹۸۰۴۰۳۲۲۶۳۶۷۲۸۸۷۹_n

۱۰۹۷۴۱۶۹_۹۹۸۸۹۷۸۷۰۱۲۳۷۱۳_۲۳۶۰۷۲۱۳۴۵۹۷۰۶۴۲۱۰۶_o

۱۰۴۰۸۱۱۱_۹۹۸۸۹۷۹۱۳۴۵۷۰۴۲_۸۵۴۱۹۸۶۰۸۰۷۰۰۰۸۳۱۱۱_n

۱۱۰۲۱۵۲۲_۹۹۸۸۹۸۰۷۰۱۲۳۶۹۳_۷۸۷۲۴۵۹۹۶۰۴۶۲۴۷۱۵۷۳_o

۱۰۹۹۱۶۶۸_۹۹۸۸۹۸۰۲۶۷۹۰۳۶۴_۳۰۹۵۳۳۱۵۵۷۳۰۶۴۹۵۵۹۴_o

۱۰۹۹۳۱۲۹_۹۹۸۸۹۸۰۲۳۴۵۷۰۳۱_۴۱۳۲۲۲۷۲۰۰۷۹۰۵۲۳۶۲۳_o

۱۱۰۱۷۲۴۶_۹۹۸۸۹۸۲۴۳۴۵۷۰۰۹_۴۴۹۰۲۵۲۹۱۴۰۷۱۱۴۴۵۷۸_n

۱۰۵۱۶۶۶۹_۹۹۸۸۹۸۰۶۶۷۹۰۳۶۰_۴۸۵۳۴۶۰۰۸۶۱۵۱۶۹۲۷۲۲_n

۱۱۰۰۱۷۷۴_۹۹۸۸۹۷۴۹۶۷۹۰۴۱۷_۴۹۰۵۸۱۵۷۲۰۷۶۷۷۱۵۹۳۶_n

۱۰۹۹۱۱۸۵_۹۹۸۸۹۷۸۰۳۴۵۷۰۵۳_۱۲۵۲۰۰۸۸۹۲۵۵۰۴۰۱۳۵۴_n

۱۱۰۰۱۹۲۰_۹۹۸۸۹۷۷۳۶۷۹۰۳۹۳_۳۲۲۰۸۷۹۱۳۸۵۰۹۰۶۷۶۹_n

۱۱۰۱۵۴۷۴_۹۹۸۸۹۷۵۰۳۴۵۷۰۸۳_۵۳۹۱۱۱۷۶۹۳۳۳۸۷۶۵۸۶۵_n

نقشى بزرگ بر ديوارهايى كوچك؛ نمایشگاه سه نسل از نقاشان معاصر ایرانی

نقشى بزرگ بر ديوارهايى كوچك؛ نمایشگاه سه نسل از نقاشان معاصر ایرانی فروزان جمشیدنژاد نقاش و پژوهشگر حوزه هنر نقشى بزرگ بر دیوارهایى کوچک ” عنوان نمایشگاهى متفاوت است که طی روزهای گذشته با نمایش آثار سه نسل از نقاشان معاصر ایرانى، با استقبال مخاطبان علاقمند به هنر نقاشی در گالرى …