دکترای جامعه شناسی حقوقی حسن روحانی در سال ۱۳۵۸ – ۲۷/تير/۱۳۹۲- کیانوش ایرانی

حسن روحانی، ۲۰ سال قبل از دریافت مدرک بحث برانگیز دکترا از دانشگاه کالدونین گلاسکو، مدعی داشتن مدرک دکترا بوده است؛ از دانشگاه لندن.