فرمان اجرایی منع موقت ورود به آمریکا؛ آنچه تا اینجا می‌دانیم

فرمان اجرایی منع موقت ورود به آمریکا؛ آنچه تا اینجا می‌دانیم

وکیلان مهاجرت در فرودگاه دالس در حال گفت‌وگو برای دسترسی به افرادی هستند که مشمول منع ورود شده‌اند

وکیلان مهاجرت در فرودگاه دالس در حال گفت‌وگو برای دسترسی به افرادی هستند که مشمول منع ورود شده‌اند

فرمان دونالد ترامپ در زمینه مهاجرت با اعتراض‌های سراسری روبه‌رو شده و چالش‌های حقوقی علیه آن را برانگیخته شده است. تاکنون حداقل چهار قاضی فدرال اجرای بخش‌هایی از این فرمان را متوقف کرده‌اند و در نتیجه تعدادی از پناهجویان و مسافرانی که قصد ورود به آمریکا را داشتند، بازپس فرستاده نشدند.