به راستی ابراهیم رییسی کیست؟ از هیئت مرگ تا رهبری

 به راستی ابراهیم رییسی کیست؟  از هیئت مرگ تا رهبری

Daricheh2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتگوی رضا گوهرزاد با ایرج مصداقی درباره نامزدی ابراهیم رییسی برای ریاست جمهوری و موضوع رهبری( از هیئت مرگ تا رهبری ) به راستی ابراهیم رییسی کیست؟