نمايش هاى مجاهدين خلق، براى گول زدن خارجى ها يا براى گول زدن ما

Monday, Jul 3, 2017

صفحه نخست » نمايش هاى مجاهدين خلق، براى گول زدن خارجى ها يا براى گول زدن ما؟! ف. م. سخن

mojahedin.JPG

 

موقع آموزش تئاتر، به هنرآموزان مى گويند، مراقب باشيد اين قدر در نقش خود فرو نرويد كه فراموش كنيد داريد كارِ نمايشى مى كنيد!

ظاهرا چند بار به اين توصيه توجه نشده و بر روى سن، بازيگران، كار دست خود داده اند. در يك مورد گويا اتللو را جوّ مى گيرد و چنان در نقش خود فرو مى رود كه مى زند دزدموناى بيچاره را راس راستى مى كشد!

حالا حكايت نمايش هاى سالانه ى مجاهدين خلق ايران است. آن ها چنان در نقش هاى خود فرو رفته اند كه حقيقتا باور مى كنند كه بخش بزرگى از مردم ايران به دنبال آن ها هستند و گوشه اى از اين عشق و علاقه ى مردمى، در تجمعات فرانسه بازتاب مى يابد!

براى اثبات نمايشى بودن اين تجمعات، كار زيادى لازم نيست و كافى ست به صف هاى آخر جمعيت حاضر در سالن نگاهى بيندازيم و در كنار آن ها بنشينيم! مشاهده خواهيم كرد كه جوانان خارجى، براى دريافت مبلغى كه مى تواند يك شام و ناهار براى آن ها فراهم آوَرَد، مشغول تكان دادن پرچمى كه مجاهدين خلق به دست شان داده اند هستند!