آقاى ميبدى! شايد هم آمار درست باشد!؛ ف. م. سخن

صفحه نخست » آقاى ميبدى! شايد هم آمار درست باشد!؛ ف. م. سخن

alireza_meybodi.JPG

 

جناب عليرضا خان ميبدى، معروف حضور همگان هستند. برنامه ساز و مجرى يى توانمند و خوش صدا، كه با آواى گرم شان، تلخ ترين رويدادهاى سياسى و اجتماعى را به بينندگان شان منتقل مى كنند. در تُن صداى آقاى ميبدى، همواره گرمايى اميدبخش جريان دارد كه شنونده در نهايت، با خوش بينى از پاى راديو يا تلويزيون بر مى خيزد. من به خاطر همين ويژگى در گفتار آقاى ميبدى، از زمان تلويزيون ملى ضيا آتاباى، برنامه هاى تلويزيونى خارج از كشورشان را دنبال كرده ام و بارها براى گرفتن صوت و تصوير اين تلويزيون، جهت بشقاب ها را عوض كرده ام، تا امروز كه ايشان در تلويزيون هايى مانند «تلويزيون پارس» و «تلويزيون ايران فردا» برنامه هاى خود را ارائه مى دهند.

امروز از طريق اينترنت، قطعه اى از برنامه ى ايشان را ديدم كه دادشان به آسمان بلند شده بود و آن موقعى بود كه حكايت آمار گيرى موسسه اى به نام «اتحاديه روابط عمومى هاى ايرانيان امريكا» را تعريف مى كردند كه بر اساس ارقامى كه از طريق وب سايت بى بى سى فارسى منتشر كرده است مدعى ست كه: