به يارى خانواده زندانيان محكوم به اعدام بشتابيم.

به يارى خانواده زندانيان محكوم به اعدام بشتابيم.

به «نه» ی حسین شرنگ

در طى يك ماه گذشته بيش از صد نفر توسط رژيم اسلامى در زندانها اعدام شده اند و تعداد بيشترى در معرض خطر اجراى حكم اعدام هستند. خانواده هاى زندانيان و زندانيان از مردم خواسته اند به كمكشان بشتابند و اجازه ندهند رژيم تعداد بيشترى را قربانى كند. اين اعدامها در حالى صورت ميگيرد كه برخى از سازمانهاى جهانى به اصطلاح مدافع حقوق بشر منتظر هستند تا روحانى , رئيس جمهور رژيم جنايتكار اسلامى, زندانيان را آزاد كند و احكام اعدام را لغو كند! اين سازمانها خود ميدانند كه چنين عملى اتفاق نخواهد افتاد اما ترجيح ميدهند به جاى نجات جان انسانها منافع خود را حفظ كرده و با رژيم مماشات كنند. اين يك واقعيت است كه در طول ٣٤ سال اخير كليه جناحهاى رژيم در يك نقطه اشتراك كامل داشته اند: زندان و شكنجه و اعدام مخالفينشان. خانواده هاى زندانيان بدرستى از مردم شريف و آزاده انتظار دارند كه به يارى فرزندانشان بشتابند و مقامات جهانى را تحت فشار قرار دهند.

در اعتراض به اعدامهاى اخير و جهت لغو احكام اعدام, كميته بين المللى عليه اعدام فراخوان دو هفته اعتراضى, از تاريخ ٣١ تير ماه الى ١٤ مرداد ( ٢٢ جولاي الى ٥ آگوست) را داده است. كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى از اين حركت اعتراضى حمايت كرده و تمام امكانات خود را جهت تقويت اين اعتراض جهانى به كار ميبندد . ما از كليه شخصيتها و تشكلهاى عليه اعدام و مدافع آزادى زندانيان سياسي دعوت ميكنيم به اين حركت اعتراضى بپيوندند و در روز سوم آگوست برابر با ١٢ مرداد ماه با تجمع در مقابل زندانها در ايران , اعتراض در مقابل سفارتخانه هاى رژيم در خارج از ايران , ارسال نامه اعتراضى به سازمانهاى جهانى و محكوم كردن سكوت اين سازمانها در اين حركت اعتراضى شركت كنند و با سياست اعدام و شكنجه رژيم مقابله نمايند.

كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسي

٢١ جولاى ٢٠١٣ برابر با ٣٠ تير ماه