کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

نگذاریم رژیم جمهوری اسلامی احکام صادره علیه فعالین کارگری را به اجرا درآورد
تلاش و مبارزه برای آزادی فعالین کارگری و تمامی زندانیان سیاسی و مدنی امر همه انسانهای آزاده است.