تملق برای رای اعتماد و افزایش قدرت نرم خامنه‌ای

۲۳/مرداد/۱۳۹۲ علی افشاری

نجفی، ولایت فقیه را جان و روح نظام خواند، علوی به سابقه ده‌ساله حضور در درس خامنه‌ای مباهات کرد، و ظریف تبعیتش از رهبری را به رخ نمایندگان کشید. این بار، تملق، تلبیس و نادان پنداری مخاطب بیداد می‌کند.