مناظره کسل‌کننده و تنزل جایگاه ریاست جمهوری

مناظره کسل‌کننده و تنزل جایگاه ریاست جمهوری monaz

نخستین مناظره تلویزیونی هشت کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به نحوی رسا چهره واقعی انتخابات را منعکس کرد.