دنیا از امید ایرانیان به آزادی، پشتیبانی می کند…

دنیا از امید ایرانیان به آزادی، پشتیبانی می کند…

کنفرانس ها، گرد هم آیی ها و نمایشگاه ها یی که در حمایت از حقوق اولیه ی مردم ایران برای آزادی شکل گرفته است به کنسرتی بزرگ  پیوند می خورد که توسط » امید برای ایران» در برلین و باشرکت  هنرمندان بین المللی بر پا خواهد شد.

حرکت فزاینده ی جهانی در حمایت از حقوق اولیه ی مردم ایران برای آزادی روز بروز گسترد ه تر می شود. کنفرانس “اتحاد برای دموکراسی در ایران” یکی از این حرکات است. این کنفرانس به دعوت حزب لیبرال سوئد در روزهای ۴ و ۵ خرداد ماه ۱۳۹۲ برابر با  ۲۵ و ۲۶ ماه مه ۲۰۱۳ در پارلمان سوئد راستکلهم برگزارخواهد شد.