مارتین لوترکینگ: گاندی آمریکا

مارتین لوترکینگ: گاندی آمریکا

Martin Luther King
رامین جهانبگلو
دکتر مارتین لوترکینگ، که اغلب او را «گاندی آمریکایی» می نامند، میراث خشونت‌پرهیزی مهاتما گاندی را برای مبارزات خودش در عرصه‌هایی چون حق رای دادن و یکپارچگی، کارآمد می‌دانست. کینگ نه تنها به هند سفر کرد بلکه آثار گاندی را خوانده بود.