اوباماگفت که جمهوری اسلامی نباید به این نتیجه برسد که آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد. طبیعی است که بعد از سخنان رئیس جمهوری آمریکا، خامنه‌ای بخواهد تا سپاه را برای دیپلماسی لبخند و نرمش قهرمانانه در سیاست هسته‌ای آماده کند.