جان یک زندانی سیاسی در خطر است ( بیانیه زندانیان سیاسی)

جان یک زندانی سیاسی در خطر است ( بیانیه زندانیان سیاسی)

http://kampain.info/mer.php?id=450
ما جمعی از زندانیان سیاسی در تبعید زندانهای جنوب کشور از مجامع بین المللی بویژه کمیساریای عالی حقوق بشر بلاخص آقای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران انتظار داریم با توجه به وخامت حال آن جوان ۲۶ ساله آقای افشین سهراب زاده که در اعتراض به عدم معالجه خود از تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۹۲ تا کنون به اعتصاب غذا دست زده است اقدامات عاجل به عمل آورد.
زندانیان سیاسی در تبعید زندانهای جنوب کشور طی بیانیه ای از کمیساریای عالی و گزارشگر ویژه حقوق بشر خواستار دخالت فوری برای نجان جان زندانی سیاسی افشین سهراب زاده در زندان میناب که در اعتراض به عدم درمان نزدیگ به ۲ هفته است که در اعتصاب غذا بسر می برد.این بیانیه جهت ارسال به سازمانهای فوق الذکرو انتشار در رسانه ها در آختیار «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» قرار داده شده است متن بیانیه به قرار زیر می باشد:
ما جمعی از زندانیان سیاسی در تبعید زندانهای جنوب کشور از مجامع بین المللی بویژه کمیساریای عالی حقوق بشر بلاخص آقای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران انتظار داریم با توجه به وخامت حال آن جوان ۲۶ ساله آقای افشین سهراب زاده که در اعتراض به عدم معالجه خود از تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۹۲ تا کنون به اعتصاب غذا دست زده است اقدامات عاجل به عمل آورد.زندانیان سیاسی در تبعید زندانهای جنوب کشور
شهریور ماه ۱۳۹۲
زندانیان سیاسی علی مرادی ، کریم موسی زاده ، محمد حسین رضایی، جمال شریفی ، عبدالله امینی ، درویش زندی ، حسن جوانی ، محمد رضا حسینی و زندانی سیاسی ارژنگ داودی