روز جهانی صلح گرامی باد!

 

روز جهانی صلح گرامی باد!
نه به جنگ! نه به دیکتاتوری!
حامیان مادران صلح ـ اسلو به خوبی دریافته است که دو خطر اصلی زندگی مردمان را تهدید می کند. دیکتاتوری حاکم بر کشور و خطر جنگ. از این روی از ابتدا دو شعار نه به جنگ و نه به دیکتاتوری را حزء اهداف استراتژیک خود قرار دادیم.
شرایط سوریه و نقش حکومت در آن و همچنین خشونت هائی که در جامعه دیده می شود از جمله بازداشت های اخیر و زندانی نمودن فعالین همگی نشان می دهد که ما حامیان اشتباه نکرده و بدرستی تهدیدها را تشخیص داده ایم. ما خواهان ایرانی بدور از جنگ و خشونت هستیم و تمام سعی مان این بوده است که فرهنگ صلح و گفتمان صلح آمیز را گسترش دهیم.
در این راه ما خود را تنها نمی بینیم. ما خود را کنار مادران صلح و همه صلح باورمندان مید انیم که به زندگی و آزادگی آری گفته و در این راه گام برمی دارند.
به یاد جاوید نام هاله سحابی
حامیان مادران صلح ایران اسلو
سی ام شهریور ماه برابر با 21 سپتامبر 2013

— ‎with ‎هاله مهاجر‎.‎