سکسوآلیته و قدرت -جفری ویکس / برگردانِ حمید پرنیان

سکسوآلیته و قدرت

کتاب “سکسوآلیته”: بخش پنجم از فصل دوم (ابداع سکسوآلیته)
 sexuality_JeffreyWeeks

[گفتیم که هر جا جامعه باشد، سکسوآلیته هم هست و هر جا سکسوآلیته باشد، جامعه هم آن‌جاست.] به بیانِ دیگر، مسئله‌ی سکسوآلیته در عملکردِ کلیِ قدرت در جامعه‌ی معاصر ما نقشِ مهمی بازی می‌کند. پیش‌تر اشاره کردم که یکی از تاثیراتِ رویکردِ تاریخی به سکسوآلیته این است که قدرتی که بر سکسوآلیته اِعمال می‌شود را تولیدگر بدانیم و نه منفی یا سرکوب‌کننده. استعاره‌ی repression در معنای واپس‌رانی، از هیدرولیک (علمِ مطالعه‌ی حرکتِ مایعات) می‌آید: سکسوآلیته را انرژیِ سیل‌آسایی می‌دانند که باید تحت کنترل قرار گیرد. رویکردِ تاریخی به سکسوآلیته – که من از آن جانبداری می‌کنم – بر تاثیرِ کنش‌ها و گفتمان‌های مختلفِ اجتماعی‌ای انگشت می‌گذارد که تنظیماتِ جنسی را برمی‌سازند و به فعالیت‌های تنانه معنا می‌بخشند و تعریف‌ها را شکل می‌دهند و رفتارِ انسان را محدود و کنترل می‌کنند.