بازیکن آزاد های سیاسی و کانفورمیست های وطنی

بازیکن آزاد های سیاسی و کانفورمیست های وطنی

بررسی و رصد موضع گیری ها در عرصه سیاسی ایران، نوعی رفتار را نشان می دهد که مشی ثابت و استوار سیاسی ندارد. این جریان که فاقد گرایش شناخته شده از منظر پراتیک سیاسی است در هر بزنگاه سیاسی موضع متفاوتی را در پیش می گیرد و نوعی عدول از وفاداری سیاسی را به نمایش می گذارد.

شیوه برخورد آنها شبیه بازیکن های فوتبالی است که در هر فصا بسته به ارزیابی از شرایط تصمیم می گیرند در یک تیم بازی کنند و استمرار و وابستگی به یک باشگاه مشخصی ندارند.

از منظر دیگری رفتار آنها را می توان در چارچوب رویکرد کانفورمیستی قرار داد که به نوعی همراهی با رویکرد های سیاسی مسلط در عرصه تحول خواهی در ایران می پردازند.

کانفورمیست به لحاظ تاریخی به شیوه عملکرد بخشی از پیروان آئین مسیحیت اطلاق دارد که به عمل یکسان و متحد الشکل در قالب شریعت و مکتب مشخصی پایبند هستند. اما تاکید آنها بر همسانی و اقدام در چارچوب پارادایم موافقت همگانی و یکدستی در مرز های آئینی است. آنها معتقدند باید به همرنگی و همراهی در داخل جامعه مخاطب پرداخت و تمایز و تفاوت ها را نادیده گرفت.