چشم انداز دموکراسی در ایران

چشم انداز دموکراسی در ایران

چشم انداز دموکراسی در ایران

  دومین کنفرانس بنیاد مهرداد مشایخی بود که در سالگرد درگذشت وی برگزار شد . مجری مراسم خانم سودابه چمن آراء و  گردانندگان پانل های اول و دوم به ترتیب دخی فصیحیان و رویا ملکی بودند. خانم فتانه مشایخی همسر وی ابتدا در سخنرانی افتتاحیه گزارشی از فعایلت های بنیاد در سال گذشته ارائه کرد….