جبر جغرافیای سیاست

جبر جغرافیای سیاست

یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۲

موضع گیری سیاسی همواره در فضای سیاسی و در ارتباط با مواضع دیگر بازیگران معنا می یابد و امری صرفا متکی به خواست و اهداف واضعان اعم از فرد و گروه سیاسی نیست. همسویی نیز لزوما امر خود خواسته و آگاهانه ای نیست بلکه اقتضا و نتیجه موضع گیری در جفرافیایی سیاسی است. در واقع برخی از مشابهت ها در مواضع و با هم بردار شدن در سمت گیری ها محصول جبر جفرافیایی سیاست است.

در این مطلب کوشش می شود به بررسی این مفهوم و پیامد های توجه به آن در عرصه عمومی ایران پرداخته شود.