امر به تحقیر و نهی از ادب

اجرای طرح «مبارزه با بد حجابی» در ایران هر سال به شکل تازه ای اجرا می‌شود. اما بعد از گذشت بیشتر از سی سال دست آورد و نتیجه اجرای این طرح در نهایت چه بوده است.