دیدار با خانواده ی ستم دیده ی ستار

از راست به چپ: 1- سحر خواهر ستار 2- مصطفا شوهر خواهر ستار 3- حشمت اله طبرزدی 4- خانم عشقی مادر ستار 5- فاطمه طبرزدی 6- علی طبرزدی