گزارشی از برگزاری مراسم یادمان ۲۵ سالگی اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در منزل مادر بهکیش

گزارشی از برگزاری مراسم یادمان ۲۵ سالگی اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در منزل مادر بهکیش

گزارشی از برگزاری مراسم یادمان ۲۵ سالگی اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در منزل مادر بهکیش

گویا نیوز اشک‌های چروکیده مادر می‌چکد بر خاک سرزمین‌ام، طاقت جوانه می‌زند یادمان بیست و پنج سالگی اعدام محمود، محمدعلی بهکیش و مهرداد پناهی شبستری و دیگر زندانیان سیاسی که در تابستان سال ۶۷ اعدام شدند، هم چنین یادبود محسن، زهرا و محمدرضا بهکیش و سیامک اسدیان که به ترتیب در اردیبهشت سال ۶۴، شهریور سال ۶۲،…