به نظر شما آیا دموکراسی در ایجاد صلح موثر است؟

 به نظر شما آیا دموکراسی در ایجاد صلح موثر است؟


چگونه مردم‌سالاری، وابستگی و سازمان‌های بین‌المللی در ایجاد
صلح موثرند
بروس راست

این مقاله، از بروس راست و ترجمه شده به فارسی توسط توانا، معتقد است صلح بین المللی درنتیجه چند عامل به وجود می‌آید. راست، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ییل، معتقد است که به دلیل موانع بین‌المللی و هنجارهای فرهنگی امکان جنگ بین دولت‌های دموکراتیک کم است. بنابراین، او طرفدار گسترش بیشتر دموکراسی در سراسر جهان است. وی تاثیرات وابستگی اقتصادی، قوانین بین‌المللی و نهادها در ایجاد صلح را شرح می‌دهد.

لینک: http://bit.ly/11LKhC3