تکذیب آمادگی برای اعدام موسوی و کروبی

تکذیب آمادگی برای اعدام موسوی و کروبی

طی هفته گذشته که رسانه ها و چهره های جریان افراطی راست در توهین و حمله به رهبران در حصر جنبش سبز مسابقه گذاشته بودند، دو اظهار نظر بیش از اظهارات دیگر افرادی که علی مطهری آنان را”کاسب فتنه” می خواند، بازتاب خبری در پی داشت .