محمود دولت آبادی: اگر دیر نشده باشد!

محمود دولت آبادی: اگر دیر نشده باشد!

شنبه, ۲۱ دی, ۱۳۹۲

چکیده :من در باور «درک ضرورت» هستم و طبعا چنان درکی از بایستگی را منحصر به عرصه‌ی فرهنگ و هنر هم نمی‌دانم. در همه‌ زمینه‌های جامعه ما حقایقی رخِ آشکار نشان داده است که ضرورت باز شدن فضای باز قانون‌مدار و احترام الزامی به حقوق انسانی فردی و اجتماعی به ادراک مجموعه‌ی نظام سیاسی درآمده است و این