مجمع عمومی میان دوره ای کانون فرهنگی واشنگتن دی سی

بدینوسیله به اطلاع میرسد که مجمع عمومی میان دوره ای کانون در تاریخ سیزدهم ژانویه میباشد.
در این جلسه پس از شنیدن گزارش مختصری توسط مسئولین کمیته های کانون ، میکرفن در اختیار اعضا و حاضرین در جلسه قرار خواهد گرفت.
از اعضا و دوستداران کانون تقاضا داریم با شرکت فعال خود در این جلسه و بررسی نقاط ضعف و قوت شش ماه گذشته کانون ، هیئت مدیره را برای شش ماه اینده رهنمود دهید.
با تشکر
هیئت مدیره کانون

 • با درود فراوان
  بدینوسیله به اطلاع میرسد که مجمع عمومی میان دوره ای کانون در تاریخ سیزدهم ژانویه میباشد.
  در این جلسه پس از شنیدن گزارش مختصری توسط مسئولین کمیته های کانون ، میکرفن در اختیار اعضا و حاضرین در جلسه قرار خواهد گرفت.
  از اعضا و دوستداران کانون تقاضا داریم با شرکت فعال خود در این جلسه و بررسی نقاط ضعف و قوت شش ماه گذشته کانون ، هیئت مدیره را برای شش ماه اینده رهنمود دهید.
  با تشکر
  هیئت مدیره کانون