رفتار مصریها در دو همه پرسی

رفراندوم قانون اساسی مصر در روز های ۲۴ و ۲۵ دی در شرایطی جنجالی و بحث برانگیز برگزار شد. از ابتدا رفراندوم فوق که ششمین انتخابات بعد از سقوط مبارک در ۲۰۱۱ بود ، شکل متعارف و لازم یک همه پرسی را نداشت. جامعه مصر در آستانه همه پرسی به شدت دو قطبی شده و تضاد های آشتی ناپذیر برخورد های خونین و خشونت را گسترش داده است. یک طرف منازعه از ابتدا در معادلات مربوط به تدوین پیشنویس قانون اساسی جدید مصر کنار گذاشته شد .

1559840_572111519530296_568761540_n
در شش ماه گذشته دولت عدلی منصور نظامیان پشتیبان آن دوره انتقالی را به گونه ای مدیریت کرده و جلو برده که اخوان المسلمین را به صفر برسانند . برخورد های منفی و حذفی آنان از نیمه راه گسترش یافته و بخشی از نیرو های سکولار چون ۶ آوریل را نیز در بر گرفت که در مقابل بازسازی شیوه های حکمرانی مبارک مخالفت کردند. Continue reading