يورش وحشيانه به زندانيان و اذيت و آزار زانيار مرادي

يورش وحشيانه به زندانيان و اذيت و آزار زانيار مرادي

 

بچه ها در هواخوري بودند و مسن ها بدليل سردي هوا در داخل بند مانده بودند، يکباره درها را باز کردند و به ما يورش آوردند، بي احترامي و بي ادبي مامورين در اين يورش بسيار زننده بود. اينها چه کساني هستند که تکه ناني بسويشان پرتاب ميشود و همچون سگهاي هار بجان زنداني مي افتند، اينها تربيت شده کدام مکتب هستند که جز حرفهاي زهر آگين و توهين و بيشرمي در قاموس اشان نيست؟