سفرنامه هادی خرسندی در والنتاین

۲۵/بهمن/۱۳۹۲ طنز خودنویس
این وسط من يک چيز جالبی را متوجه شدم. [در فرودگاه] هفت‏‌قلم است آن‌چه همراه داری و بايد به دستگاه اشعه بسپاری. از عجايب روزگار، اين هفت قلم در زبان فارسی همه‌اش با حرف کاف شروع می‌شود.