ما دموکراسی نمی خواهیم

ما دموکراسی نمی خواهیم

عناصر دموکراسی
لینک:http://bit.ly/IPKu5X

این ترجمه اختصاصی توانا از متن “عناصر دموکراسی” تهیه شده از سوی مرکز آموزش مدنی، مفاهیم بنیادین دموکراسی در تئوری و عمل را به طور روشن توضیح می دهد. در این متن شما با این مفاهیم آشنا می شوید:
– اصول بنیادین دموکراسی
– شهروندی دموکراتیک و نقش شهروندان، حقوق و وظایف
– نظرات اساسی، خصوصیات و بنیادهای اجتماعی یک جامعه آزاد شامل آزادی و محافظت از حقوق بنیادین، عدالت، قانون و بنیادهای اجتماعی و سازوکارهای مدنی
– حکومت دموکراتیک و رویکردهای سیاسی دموکراسی