جمهوری اسلامی و تنش های بلوچستان

Iran-Pakistan Ties Challenged by Regional Violence

by Fatemeh Aman

درباره تنش های بلوچستان و این که جمهوری اسلامی به جای امنیتی کردن منطقه بلوچستان و بیگانه پنداشتن اقلیت های قومی و تبعیض های گسترده، باید زمینه مشارکت فعال مردم بلوچ را در مبارزه با افراطی گری فراهم کند. رفع تبعیض و جلب رضایت مردم بلوچستان سلاح موثرتری در مبارزه با تروریسم است تا اقدام های کور تلافی جویانه

Rouhani-Iran-Pakistan-Zardaari

Published on February 24th, 2014 | by Fatemeh Aman

Escalating violence against the Islamic Republic of Iran from the volatile region of Baluchistan shows that Tehran’s approach toward regional insurgency may require revision.