یادبود روزِ جهانی زن

یادبود روزِ جهانی زن

من یک آوازِ بی پایان ام
که عدالت و برابری را حمل می کنم،
و صُلح و دوستی را به اشتراک می گُذارم.
من زن ام….

ناهید زارع ـ یادبود روزِ جهانی زن
عکس: زنان هنگام کار در شالیزارهای برنج