نابرابری زن و مرد

نابرابری زن و مرد

علی طبرزدی
اینجا مردانی داریم که از دیدن یک تار مو ضعیف هستند آنوقت به زنان می گویند ضعیفه!
اینجا زنانی داریم که سر خود را می پوشانند تا آنان که سر هایشان باز است، او را عفیفه بخوانند!
اینجا مردانی داریم که جنسیتشان را مانند فلز یاب به دست گرفته اند تا هر کجا که شد کامیاب شوند، اما به زنی که حق طبیعی و جنسی خود را بخواهد می گویند بدکاره!
اینجا یکی خود را حبس می کند تا حق مسلم دیگری باشد، اینجا بد جاییست، وارونه است.


اینجا مردانی داریم که از دیدن یک تار مو ضعیف هستند آنوقت به زنان می گویند ضعیفه!
اینجا زنانی داریم که سر خود را می پوشانند تا آنان که سر هایشان باز است، او را عفیفه بخوانند!
اینجا مردانی داریم که جنسیتشان را مانند فلز یاب به دست گرفته اند تا هر کجا که شد کامیاب شوند، اما به زنی که حق طبیعی و جنسی خود را بخواهد می گویند بدکاره!
اینجا یکی خود را حبس می کند تا حق مسلم دیگری باشد، اینجا بد جاییست، وارونه است.