صداهای ماندگار؛ حقایقی تکان دهنده درباره ماهیت واقعی “حامی‌ ناقضین حقوق بشر” در لباس روشنفکر !

صداهای ماندگار؛ حقایقی تکان دهنده درباره ماهیت واقعی “حامی‌ ناقضین حقوق بشر” در لباس روشنفکر !

قبل از اینکه ویدیو روشنگرانه را در متن ببینیم همانطور که شاید شنیده باشید ابراهیم نبوی در توجیه مصاحبه اش با برنامه افق صدای آمریکا مثل همیشه دست به دروغ پردازی، انکار و فرار به جلو نموده است! او با وقاحت میگوید: ”در جایی از گفتگو من چنین گفته ام « افرادی که حتی به فتنه ۸۸ کار نداشتند……» منظور روشن و مشخص من از واژه فتنه ۸۸ بیان طنز آمیز(!) واژه فتنه از سوی حکومتی ها و دادستانی است.” و با بیشرمی ادامه میدهد که: ” در برنامه گفته ام که « از دهه شصت سی سال گذشته است، دیگر کسی یادش نیست. یارو می گه سال ۶۷ رو به یاد بیارید، من می گم سال ۶۸ که آقای خمینی مرحوم شد کسی یادش نیست، شما اصلا یاد کسی نیار آن سالها را، ولش کن. تمام شد.»